Algemene voorwaarde

1. Elke bestelling wordt onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Annulering van zijn bestelling door de klant zelf dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de NV Forceville. In dat geval is de klant aan de NV Forceville een forfaitaire schadevergoeding, ten bedrage van 40% van de prijs verschuldigd. Deze vergoeding moet de reeds gedane inspanningen en kosten vergoeden.

2. De NV Forceville heeft steeds het recht de prijzen die voorkomen in haar offerte, bestelbon en contract aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de goederen doen stijgen, zoals bij pariteitwijziging van de euro ten opzichte van de munt van het land waarvan de goederen afkomstig zijn, bij verhoging van de prijs door de leverancier, bij verhoging van de prijzen van transport, enz. Prijslijsten en offertes zijn geen bindend aanbod en gelden enkel als inlichting.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Boom. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat bij niet-betaling door de klant op de vervaldag er van rechtswege, zonder enige aanmaning, een conventionele intrest verschuldigd is van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In dat geval is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, conventioneel bepaald op 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR.

4. De levertijden worden slechts opgegeven bij benadering. Geenszins is NV Forceville aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het overschrijden van de levertermijn, wanneer die overschrijding het gevolg is van een omstandigheid buiten haar wil om, waaronder ook het ingebreke blijven van de eigen leverancier van NV Forceville.

5. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering te worden gemeld om geldig te zijn. Klachten over verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na ondertekening ervan aan NV Forceville worden gemeld d.m.v. een aangetekend schrijven. Voor klachten m.b.t. artikel 1649bis-octies B.W. geldt een termijn van 2 maanden.

6. De waarborg is steeds beperkt tot deze die door de fabrikant aan de NV Forceville is toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur of offerte. In geen geval gaat de waarborg verder dan de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen.

7. Elke aansprakelijkheid van de NV Forceville, op welke grond ook, voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor het overige is de aansprakelijkheid van NV Forceville beperkt tot de tussenkomst van de verzekeraar Uitbating van NV Forceville.

8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing bij een eventueel geschil. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, eventueel de Vrederechter van het kanton Boom.

Meer over algemeen